Zarezerwuj! REZERWACJA

Regulamin

Sezon niski:


 • od 01.09 do 15.06  
 • ceny  zgodnie z cennikiem
 • minimalny okres najmu 4 dni
 • limit 400km razy ilość dni najmu - Do uzgodnienia !!!
 • opłata serwisowa 300 pln (szkolenie z obsługi i bezpiecznej eksploatacji, przygotowanie auta do trasy, pełne butle z gazem, chemia do toalety, ozonowanie, mycie pojazdu z zewnątrz po okresie najmu)
 • przy wynajmie powyżej 10 dni - brak opłaty serwisowej
 • przy długich okresach najmu istnieje możliwość negocjacji cen

Sezon wysoki:


 • od 16.06 do 31.08 oraz "Majówka" od 28.04 do 7.05
 • ceny  zgodnie z cennikiem
 • minimalny okres wynajmu wynosi 7 dni
 • limit 400km razy ilość dni najmu - Do uzgodnienia !!!
 • opłata serwisowa 300 pln (szkolenie z obsługi i bezpiecznej eksploatacji, przygotowanie auta do trasy, pełne butle z gazem, chemia do toalety,ozonowanie, mycie pojazdu z zewnątrz po okresie najmu)
 • przy wynajmie powyżej 10 dni - brak opłaty serwisowej
 • przy długich okresach najmu istnieje możliwość negocjacji cen

Ceny zawierają:


 • ubezpieczenie AC/OC/NNW
 • pełen zbiornik paliwa (rozlicznie pełny do pełnego)
 • pełen zbiornik czystej wody
 • butle z gazem do gotowania, ogrzewania i pracy lodówki
 • przygotowanie kampera do podróży (czysty, w pełni sprawny)
 • wyposażenie samochodu zgodnie ze specyfikacją 
 • zestaw chemi i papieru do toalety
 • ozonowanie wntętrza
 • mycie pojazdu po okresie najmu
 • pełne wyposażenie kuchnenne 
 • meble kampingowe - stół + krzesła
 • wyposażenie dodatkowe kempingowe

Ceny nie zawierają:


 • kosztu pościeli - opcja - koszt wypożyczenia  50pln/osoba
 • kosztu kopleksowego sprzątania kampera po okresie najmu po normalnym użytkowaniu - opcja - 250PLN (bez prania tapicerek). 

Pełne warunki określone zostały w Ogólnych Warunkach Najmu dostępnych w zakładce Dokumenty.
Podstawowe warunki najmu samochodu campingowego: 


1. Kierowcą samochodu campingowego może być Najemca lub osoba przez niego wskazana w umowie najmu. Kierujący samochodem campingowym musi mieć ukończone 25 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B minimum 5 lat, natomiast kierowcy z prawem jazdy kategorii C lub wyższej muszą być w posiadaniu tego dokumentu minimum 2 lata. Ponadto Kierowca samochodu campingowego ani osoba przez niego wskazana w umowie najmu nie może być karana, w szczególności za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (Rozdział XXI Kodeksu karnego).
 
2. W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oryginał oraz załącza kserokopię dwóch aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym jednym z nich musi być prawo jazdy), oraz ostatni zapłacony rachunek z adresem (za telefon, energię, gaz, itp.), które są niezbędne do podpisania Umowy Najmu.
 
3. Rezerwacji samochodu campingowego można dokonać drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail), otrzymując również drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji samochodu campingowego.
 
4. Najemcę obowiązuje limit dzienny przejechanych kilometrów, który wynosi 400 km. Z naruszenie tego zakazu naliczona zostanie opłata dodatkowa w wysokości 1,00zł/km (słownie: jeden złoty).
 
5. Wynajmujący nie wyraża zgody na używanie pojazdu przez Najemcę poza granicami Unii Europejskiej, a w szczególności Białoruś, Ukraina, Rosja, Kazachstan, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Kosowo, Macedonia, Albania, Mołdawia, chyba że Najemca uzyska osobną zgodę Wynajmującego wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

 
6. Aby dokonać rezerwacji, Najemca zobowiązany jest wpłacić w ciągu 3 dni od daty
wstępnej rezerwacji, zadatek w wysokości 30% całkowitej kwoty za najem. Pozostałą część kwoty Najemca musi wpłacić najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obowiązywania umowy najmu lub po ustaleniu z Wynajmującym najpóźniej w dniu rozpoczęcia najmu.
 
7. Wpłata zadatku jest równoznaczna z zawarciem Umowy Najmu Pojazdu i zaakceptowanie Ogólnych Warunków Najmu Samochodów Campingowych.
 
8. Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) nie później niż 3 dni przed planowanym terminem obowiązywania umowy najmu. 
Za zgodą Wynajmującego kaucja może być wpłacona bezpośrednio przed odbiorem Pojazdu.
 
9. W przypadku uszkodzenia, awarii lub kolizji pojazdu Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego o zaistniałym fakcie i postępowania zgodnie z poleceniami Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia/awarii.
 
10. Najemca nie może użytkować Pojazdu w następujących celach:
− udziału w imprezach samochodowych, rajdach i testach samochodów,
− transportu ładunków łatwopalnych, trujących oraz niebezpiecznych,
− pomocy w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie podlegają one karze,
− podróży po bezdrożach,
− innych, które wykraczają poza postanowienia umowy najmu, a w szczególności do celów nie związanych    z podróżowaniem.
 
11. Najemca jest zobowiązany do odbycia w punkcie odbioru pojazdu instruktażu związanego z eksploatacją Pojazdu przed jego wydaniem i potwierdzenie tego faktu podpisami Najemcy i Wynajmującego.
 
12. W Pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i niezastosowanie się do tego zakazu skutkuje karą umowną w wysokości 2.000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), która zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
13. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie Pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 
14. Pojazdu nie można przekazywać do użytkowania ani podnajmować osobom trzecim.
Za działania osób trzecich Najemca odpowiada jak za własne.

15. Przechowywanie i udostępnianie danych osobowych (RODO)

Najemca wyraża zgodę na przechowywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych Najemcy do obsługi przedmiotowego wynajmu, jednocześnie Wynajmujący zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych instytucjom trzecim. Najemca został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania. Zobowiązanie o nieprzekazywaniu danych osobowych instytucjom trzecim nie musi być przestrzegane w sytuacjach, gdy Najemca: podał nieprawdziwe dane osobowe, posłużył się skradzionymi dokumentami tożsamości, popełnił wykroczenie, zataił informacje o uszkodzeniach samochodu przez siebie spowodowanych, wykorzystywał samochód do celów niezgodnych z prawem lub nie zwrócił samochodu w terminie 6 godzin od daty i godziny zwrotu określonej w Umowie Najmu.
Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący.
Wykorzystanie danych w celu ich przetwarzania na potrzeby realizacji zamówienia, użyczenia pojazdu, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgodey na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia.


 
 
 

CENNIK

Kamper
Sezon niski
Seson wysoki
Kamper
Sezon Niski01.09 - 15.06
Sezon Wysoki16.06 - 31.08
Sunlight T67 Active 2019
500 pln* / doba
650 pln* / doba
* Podane ceny sa cenami brutto
Zarezerwuj! REZERWACJA

DOKUMENTY

x
1
Wybierz kampera
2
Wybierz daty
3
Wypełnij formularz
Wybrany kamper
Sunlight T67 Active 2019
WSTECZ
DALEJ (wybór dat - krok 2)